cenové a platební podmínky

Ceny uvedené u konkrétních programů jsou určeny pro školní kolektivy. Pokud není uvedeno u nabízeného programu jinak, jedná se o ceny bez vstupu do objektů. Doprava není do ceny jednotlivých programů zahrnuta – nabídka služeb cestovní a výukové agentury je platná pro všechny školní kolektivy na území České republiky (ne pouze pro školy se sídlem v Praze). Pedagogickému doprovodu je zajištěna účast na programech zdarma dle podmínek uvedených u konkrétních školních programů. Ceny uvedené u jednotlivých programů jsou garantovány pro minimální počet žáků (bez pedagogického doprovodu) – vždy uveden u aktuálního programu v poli „informace“. U menších skupinek zasílá agentura aktuální kalkulaci cen.

V případě soukromé klientely zasílá agentura aktuální kalkulaci dle plánovaného počtu osob, pokud u konkrétního programu není uvedeno jinak.

Programy nabízené pro širokou veřejnost (aktuálně zveřejněné v Menu aktuality a pro veřejnost) mají cenové a platební podmínky uvedeny vždy v rámci svého popisu.

Aktuální ceník

Všechny uvedené ceny jsou v Kč. Agentura není plátcem DPH.

Číslo programu Název programu Časový režim Cena/žák
001001 Praha stověžatá 240 minut 100
001002 Hradčany 150 minut 65
001003 Pražský hrad (exteriér) 120 minut 50
001004 Pražský hrad (interiér) 150 minut 80/200*
001005 Karlův most 90 minut 70
001006 Královská cesta 240 minut 100
001007 Vyšehrad s vyšehradským hřbitovem 150 minut 120
001030 Staroměstská radnice s orlojem 120 minut 80/110*
002008 Praha Karla IV. 240 minut 95
002009 Karel IV. a Karlův most 90 minut 70
002010 Karel IV. a Královská cesta 240 minut 100
002011 Karel IV. a chrám sv.Víta 150 minut 100/220*
003012 Jan Hus a Praha 150 minut 130
003013 Počátek husitské revoluce v Praze 120 minut 50
003014 Bitva na Vítkově 90 minut 40
003015 Praha husitská 150 minut 75
004016 Historie českého divadla do vzniku Národního divadla 150 minut 105/125*
004017 Praha a vybrané osobnosti NO 150 minut 65
005018 Olšanské hřbitovy 120 minut 50
005019 Petřín (vstup do Bludiště) 150 minut 100/125*
005020 Petřín (výstup na Petřínskou rozhlednu) 150 minut 125
005021 Zahrady Pražského hradu 90 minut 40
006022 Pražské mosty 180 minut 105
006024 Po stopách národních kulturních památek v Praze 300 minut 120
006025 Výstaviště 90 minut 40
006026 Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 60 minut 25
006027 Pražská „NEJ“ 240 minut 100
006038 Příběh české hymny 150 minut 120/140*
006039 Do ZOO parníkem s pohádkovým vyprávěním 90 minut 345
007028 Seznámení s Prachovskými skalami 120 minut 145
008029 Letiště Václava Havla Praha 150 minut 260/305
009031 Zámek Lednice 180 minut 320
009037 Zámek Vranov nad Dyjí 150 minut 240
010032 Svatý Václav 90 minut 60/180*
011035 Perličkové vánoční ozdoby 150 minut 185
011036 Pražští čerti a svatý Mikuláš 150 minut 100/150

* Zvýhodněná cena je platná pro kolektivy základních škol za předpokladu, že ZŠ předloží školou potvrzený jmenný seznam zúčastněných žáků. Blíže viz konkrétní program.

Všeobecné platební podmínky

 1. Cestovní a výuková  agentura (dále jen agentura) si vyhrazuje právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím (v případě platby převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou), není-li ve sjednané smlouvě uvedeno jinak (např. platba na místě konání programu). Jakákoliv platba je považována za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet agentury vedený u příslušného peněžního ústavu (150 939 320/0600) nebo uhrazena v hotovosti.
 2. V případě platby převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou je klient povinen sjednanou službu uhradit nejpozději do 48 hodin před uskutečněním vlastní služby, není-li ve smlouvě uvedeno jinak (např. platba na místě konání programu). V případě nedodržení termínu úhrady sjednané služby má agentura právo zrušit účast klienta na této službě bez dalšího upozornění a termín služby nabídnout jinému klientovi.
 3. Cenou služby se rozumí cena, kterou za služby objednané klientem  potvrdí agentura ve smlouvě (v potvrzené objednávce). Ceny jsou cenami smluvními mezi agenturou na straně jedné a klientem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb na internetových stránkách nebo v katalogu agentury.
 4. V případě, že klient neuhradí cenu služby v dohodnutém termínu (bankovní převod, poštovní poukázka), má agentura právo objednávku (smlouvu) zrušit.
 5. Klient má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením čerpání služby. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně  (tedy i e-mailem) a způsobem nepochybným. Pro určení doby odstoupení od smlouvy ze strany klienta je rozhodující doba doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy (převzetí doporučeného dopisu pracovníkem agentury, okamžitým potvrzením přijetí e-mailu agenturou). Agentura se zavazuje obratem informovat klienta o obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy a srozumění s touto situací.
 6. Není-li důvodem odstoupení klienta porušení povinností agentury stanovené oboustranně potvrzenou objednávkou (smlouvou), klient je povinen zaplatit agentuře odstupné (stornopoplatek). Výše odstupného (stornopoplatku) je závislá na době odstoupení od smlouvy následujícím způsobem:
  1. 25% při odstoupení od smlouvy ze strany klienta v době mezi 10. a 5. dnem před začátkem smluveného termínu čerpání služby agentury
  2. 50% při odstoupení od smlouvy ze strany klienta v době mezi 4. a 2. dnem před začátkem smluveného termínu čerpání služby agentury
  3. 75% při odstoupení od smlouvy ze strany klienta v době kratší než 2 dny před začátkem smluveného termínu čerpání služby agentury
 7. Poplatky za odstoupení od smlouvy ze strany klienta (stornopoplatky) jsou splatné ihned.
 8. Stornovací podmínky a poplatky za odstoupení od smlouvy ze strany klienta (stornopoplatky) jsou platné pro všechny služby poskytované agenturou, pokud ve smlouvě s klientem není uvedeno jinak (např. služby pro individuální klientelu).
 9. Tyto Všeobecné platební podmínky jsou stejně jako Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí každé smlouvy mezi agenturou AB chytré školní výlety; Anna Bičíková – cestovní  a výuková agentura, průvodcovská činnost, se sídlem Podvinný mlýn 2348/28, Praha 9 – Libeň, 190 00, Česká republika, IČ 01467778 a mezi klientem (fyzickou* či právnickou osobou).

*Fyzickou osobou se pro účely Všeobecných platebních podmínek rozumí osoba starší 18-ti let. Osoby nesplňující tuto podmínku jsou oprávněny čerpat služby nabízené agenturou v doprovodu fyzické osoby starší 18-ti let, která přebírá veškerou zodpovědnost za tyto nezletilé osoby (zákonný zástupce; v případě školních programů a exkurzí pedagogický doprovod)