všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi klientem (fyzickou* či právnickou osobou) a agenturou AB chytré školní výlety; Anna Bičíková – cestovní a výuková agentura, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu (dále jen agentura), se sídlem Na Vyhlídce 311, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika, IČ 01467778 při čerpání služeb, které nemají povahu zájezdu (tj. průvodcovské služby, prohlídky Prahy, další výukové programy, popř. jednodenní výlety v rámci České republiky bez ubytování)  a jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi výše zmíněnými smluvními stranami. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky služeb (programů) vzniklé v době platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud nebyly v konkrétní smlouvě sjednány podmínky jiné.
 2. Smluvní vztah mezi výše zmíněnými smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úprav a dále zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.
 3. Klient v případě zájmu o konkrétní službu (program) vyplní nezávaznou objednávku (rezervaci) (je-li specifikace a cena služby známa) nebo zašle poptávku, pokud je nezbytné agenturou zpracovat konkrétní nabídku služby (programu). Objednávka (rezervace) se stává závaznou teprve po jejím oboustranném potvrzení ze strany agentury i klienta. Potvrzení ze strany klienta je důležité zejména v případě zájmu o zprostředkování dopravy do místa konání služby (programu), jelikož doprava není zahrnuta do ceny jednotlivých služeb (programů).
 4. Agentura obratem potvrdí objednávku (rezervaci), přiloží zbývající kalkulaci (například za dopravu) nebo zašle klientovi nabídku služby (programu), která má charakter návrhu kupní smlouvy. Potvrzením objednávky (rezervace) se agentura zavazuje poskytnout klientovi služby ve smluveném rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami.
 5. Vzájemný smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky agenturou i klientem.
 6. Každá objednávka klienta nebo klientem potvrzená nabídka bude vyřizována jako samostatná kupní smlouva a při vzájemném kontaktu bude při identifikaci  používáno číslo objednávky (kupní smlouvy) agentury.
 7. Klient má právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných služeb v rozsahu a kvalitě dle sjednané smlouvy (dle potvrzené objednávky). Má zároveň právo být informován o jakýchkoli změnách souvisejících s poskytovanou službou (rozsah služby, cena). Klient má právo odstoupit od sjednané smlouvy v souhlasu se stornovacími podmínkami v mezidobí před vlastním zahájením  čerpání služby. V případě zrušení sjednaných služeb ze strany agentury má klient právo na vrácení již uhrazené částky v plné výši. Klient má právo na ochranu osobních dat,která uvádí v objednávce (kupní smlouvě) a dalších dokumentech (např. seznam žáků potvrzený školou pro účely zvýhodněného vstupného do vybraných objektů), před nepovolanými osobami.
 8. Klient má povinnost poskytnout agentuře nezbytnou součinnost, která je nutná k řádnému zabezpečení a plnění služeb (zvláště pak úplně a pravdivě vyplnit požadované informace ve smlouvě/objednávce). Klient má povinnost zaplatit cenu služby v souladu s cenovými a platebními podmínkami, pokud nebylo sjednáno jinak. Klient má povinnost dostavit se v předem stanoveném časovém termínu na místo určení (výchozí bod konkrétní trasy), pokud předem nebylo dohodnuto v rámci smlouvy (objednávky) mezi klientem a agenturou osobní vyzvednutí z místa příjezdu (autobusové, vlakové nádraží, určené parkoviště apod.) a osobní doprovod na místo určení (výchozí bod konkrétní trasy). Klient má povinnost počínat si a jednat takovým způsobem, aby dodržoval bezpečnostní předpisy, nepůsobit úmyslně škodu na majetku a zdraví, ani jinou škodu agentuře a dalším subjektům. V případě, že dojde ke škodě, je klient povinen okamžitě o této skutečnosti informovat pracovníka agentury (průvodce). Klient se zavazuje postupovat dle pokynů průvodce agentury, dodržet časový itinerář sjednaných služeb a stanovený program. Klient je povinen v případě jakýchkoli nejasností před oboustranným potvrzením objednávky (smlouvy) se obrátit na agenturu a vyžádat si vysvětlení.
 9. Agentura je povinna klienta řádně a pravdivě informovat o všech skutečnostech se sjednanou službou souvisejících, pokud jsou tyto agentuře známy. Povinností agentury je zajistit poskytované služby v plném rozsahu a kvalitě dle sjednané smlouvy. V případě, že agentura smluvenou službu zruší, je povinna vrátit klientovi jím již uhrazenou částku v plné výši. Agentura nepřebírá zodpovědnost za případná zpoždění či změny v hromadné dopravě, kterou si klient sám zajistil. Povinností průvodce agentury je poskytnout služby ve sjednaném rozsahu (odborný výklad, doprovod do navštěvovaných objektů apod.). Průvodce nepřebírá povinnost pedagogického dozoru (veškerou zodpovědnost za žáky přebírá v případě výukových programů, školních výletů a exkurzí pedagogický doprovod, v případě poskytování služeb soukromým osobám přebírá veškerou zodpovědnost za nezletilé osoby jejich zákonný zástupce).
 10. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený v oboustranně potvrzené objednávce (smlouvě) a odvozený z nabídky služeb uveřejněné na internetových stránkách a v katalogu agentury.
 11.  V případě, že sjednaná služba neprobíhá dle smluvních podmínek, má klient právo na reklamaci. Své nároky na reklamaci musí klient u průvodce agentury uplatnit včas, tj. bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána okamžitá náprava v místě konání služby. Uplatnění reklamace na místě konání služby umožní odstranění nedostatku okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci musí agentura obdržet nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí sjednané služby. Agentura rozhodne o oprávněnosti reklamace do 30 dnů od jejího obdržení. Agentura nenese odpovědnost za úroveň, cenu ani případně vzniklou škodu u služeb nesjednaných ve smlouvě, nebo pořádaných jinými subjekty.
 12. Tyto podmínky platí pro všechny klienty zúčastněné na službách poskytovaných agenturou a  nabývají účinnosti dnem 04. 03. 2013.

*Fyzickou osobou se pro účely všeobecných obchodních podmínek rozumí osoba starší 18-ti let. Osoby nesplňující tuto podmínku jsou oprávněny čerpat služby nabízené agenturou  v doprovodu fyzické osoby starší 18-ti let, která přebírá veškerou zodpovědnost za tyto nezletilé osoby (zákonný zástupce; v případě školních výletů a exkurzí pedagogický doprovod)